top of page

Privacy beleid van  Eye2Eye.activation

 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Eye2Eye.activation verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van Eye2Eye.activation, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Eye2Eye.activation verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Eye2Eye.activation, Klaproosveld Krimpen aan de lek, KvK nummer 88769321
De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via Eye2Eye.activation@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt Eye2Eye.activation en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
           a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
           b) adresgegevens eventueel postadres
           c) Telefonnummer(s),  emailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
           d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       Eye2Eye.activation verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende        doeleinden:: 
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het     lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e       instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen      van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van        uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Eye2Eye.activation;
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Eye2Eye.activation en je te informeren over de    ontwikkelingen van Eye2Eye.activation

E-mail berichtgeving (opt-out):

Eye2Eye.activation gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Eye2Eye.activation  Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen

Eye2Eye.activation verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Eye2Eye.activation passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Eye2Eye.activation gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van Eye2Eye.activation kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Eye2Eye.activation zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Eye2Eye.activation je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie Eye2Eye.activation@gmail.com

 

6. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

bottom of page